مقياس سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانیزاده

هدف: سنجش سرزندگی تحصیلی در افراد
تعداد سوال: 9
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه امید به اشتغال

۲- پرسشنامه فرهنگ کلاس استفان رابینز

۳- پرسشنامه خودتنظیمی میلر و براون (SRQ)

۴- پرسشنامه اضطراب کلاس درس (CAM)

۵- پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یس یسن چن (۲۰۰۶)

۶- مقیاس مشاهده ی معلم از رفتار انطباقی در کلاس (TOCA-R)

۷- پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی

۸- پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (AEQ)

۹- پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو (۲۰۰۹)

۱۰- پرسشنامه تاثیر گذراندن دوره پیش دبستانی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۱۱- پرسشنامه اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی

۱۲- پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی – شغلی هالند

۱۳- پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

۱۴- پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن

۱۵- پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان

مقياس سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانیزاده

تعریف سرزندگی تحصیلی

سـرزندگي تحصـيلي بـه صـورت توانايي دانشآموزان براي موفقيت در برخورد با موانع و چالشهاي تحصيلي كـه در مسـير زندگي تحصيلي معمول هستند، تعريف شده اسـت. سرزندگي تحصيلي به پاسخ مثبت، سازنده و انطباقي به انواع چـالشهـا و مـوانعي كـه در عرصهي مداوم و جاري تحصيلي، تجربه ميشوند؛ اشاره دارد (پوتواين، كونورس، سيمز، و ، 2011). سرزندگي تحصيلي، توانـايي برخـورد بـا چـالشهـا و موانـع 8 داگلاس ـ اُسبورن زندگي روزانه تحصيلي است. مارتين و مارش (2008 ،2006) تصريح كردند كـه سـؤالات چالشبرانگيزي وجود دارند كه در زمينهي تحصيلي نياز به توجـه دارنـد. مـدارس و ديگـر محيطهاي آموزشي مكانهايي هستند كه در آنها چالشهـاي تحصـيلي، موانـع و فشـارها، حقيقت پايدار زندگي تحصيلي هستند و پژوهشهاي انجام شده به طور واضح ايـن امـر را حمايت ميكنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *